Javni poziv za iskaz interesa – uključivanje korisnika u projekt “Treća sreća za treću dob III”

Hello world!
14. srpnja 2020.
Hello world!
14. srpnja 2020.

Javni poziv za iskaz interesa – uključivanje korisnika u projekt “Treća sreća za treću dob III”

Javni poziv za iskaz interesa – uključivanje korisnika u projekt „Treća sreća za treću dob III“ – pružanje podrške u svakodnevnom životu starijim osobama s područja Grada Slatine, općina Čađavica, Nova Bukovica, Sopje i Voćin koji se provodi u okviru poziva „ZAŽELI – prevencija institucionalizacije“

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 7. ožujka 2024. godine (KLASA:984-01/23-01/29,URBROJ:524-07-02-01-01/1-24-26) te potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj: SF.3.4.11.01.0202 od 18. veljače 2024. godine za provedbu projekta „Treća sreća za treću dob III“ prijavljenog na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, u okviru Europskog socijalnog fonda plus  Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.  2027., objavljuje se

Javni poziv za iskaz interesa – uključivanje korisnika u projekt „Treća sreća za treću dob III“ – pružanje podrške u svakodnevnom životu starijim osobama s područja Grada Slatine, općina Čađavica, Nova Bukovica, Sopje i Voćin koji se provodi u okviru poziva „ZAŽELI – prevencija institucionalizacije“

 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ čiji je cilj povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi. Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama (65 i više godina) i osobama s invaliditetom (starijim od 18 godina) s područja obuhvata LAG-a „Marinianis“ i to kroz organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, uz isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Pravo sudjelovanja u projektu imaju isključivo pripadnici ciljne skupine koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

Svi zainteresirani pripadnici ciljne skupine s područja LAG obuhvata, koji zadovoljavaju navedene uvjete iz ovog Javnog poziva, Obrazac za iskaz interesa mogu preuzeti osobno u uredu 5 LAG-a „Marinianis“ u zgradi Poduzetničkog inkubatora, Kolodvorska 8, Slatina  ili na službenoj mrežnoj stranici LAG-a „Marinianis“https://www.lag-marinianis.hr/ , https://www.zazeli-lag-marinianis.com  .

Ispunjeni i potpisani obrasci za iskaz interesa s dokaznom dokumentacijom podnose se:

  • putem pošte na adresu LAG „Marinianis“, Kolodvorska 8, 33 520 Slatina
  • neposrednom predajom u ured LAG-a „Marinianis“ u zgradi Poduzetničkog inkubatora, Kolodvorska 8, Slatina  (URED 5).

Javni poziv bit će otvoren do 10. travnja 2024.

Informacije o popunjavanju Obrasca prijave mogu se dobiti na telefon: 097/767-3434.

Iskaz interesa na ovaj poziv služi isključivo u svrhu prijave, utvrđivanja broja i potreba prijavitelja/ica koji ispunjavaju uvjete za uključivanje u Projekt „Treća sreća za treću dob III“  SF.3.4.11.01.0202 te prijavitelj/ica nije automatski uključen u projekt.

Iskaz interesa (prijavu) mogu podnijeti svi pripadnici ciljne skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete, te radi utvrđivanja da li ispunjavaju uvjete za uključivanje u projekt moraju osigurati dokaznu dokumentaciju kojom potvrđuju navedenu pripadnost.

Prijavom na predmetni Javni poziv svaki zainteresirani pripadnik ciljne skupine upoznat je da se njegovi osobni podatci prikupljaju i obrađuju u svrhu postupka dodjele bespovratnih sredstava i izvršenja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te u svrhu provođenja vrednovanja provedbe Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“ te da se za druge potrebe neće koristiti.

Zaštita osobnih podataka temelji se na Uredbi (EU) 2016/697 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, BR. 42/18).

NAPOMENA: Prosječna starosna mirovina prema ZOMO s mirovinskim stažem od 40 i više godina, prema zadnjim dostupnim podacima, u mjesecu siječnju 2024. (isplata u siječnju 2024.) iznosila je 820 eura.

Renata Benija
Voditeljica Lokalne akcijske grupe „Marinianis“


DOKUMENTI: